REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego Prusy29.pl i ich subdomenach oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów

Sprzedającym jest Manager Project Magdalena Sekuła, Prusy 29, 05-660 Warka, NIP: 118-18-43-138, zwany także „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu 884-744-000, wyłącznie w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:30 – 16:00 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@prusy29.pl

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia i zarezerwowała konsultację dostępną na stronie Aplikacjabiznesowa.pl lub Prusy29.pl
 3. Usługa – Konsultacja wymieniona i opisane na stronie internetowej Aplikacjabiznesowa.pl lub Prusy29.pl.
 4. Warunkiem zakupu usługi przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postawnowień.
 5. Usługi są rezerwowane z wykorzystaniem systemu do rezerwacji nakiedy.pl (NAKIEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDANSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU pod numerem KRS 0000613743, REGON 364245886, NIP 5882417353 z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN).
 6. Ceny za usługi są cenami netto (nie zawierają w sobie 23% podatku VAT). Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient wyraża zgodę na wysłanie faktury w wersji elektronicznej na wskazany podczas rezerwacji adres e-mail.
 7. Płatność za usługę może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 (Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014) lub przelewem na konto bankowe Manager Project Magdalena Sekuła
 8. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
  bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia rozpoczętych usług.
 9. Odpowiedzialność sprzedawcy za ewentualne szkody lub straty finansowe będące wynikiem świadczonej usługi są ograniczone wyłącznie do kwoty wynagrodzenia pobranego za usługę.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 11. Klient, może ma prawo złożyć reklamację w stosunku do usług świadczonych przez Manager Project Magdalena Sekuła. Reklamację należy złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@prusy29.pl. Manager Project Magdalena Sekuła rozpatruje reklamację w możliwie najszybszym terminie – zwyczajowo nie dłuższym niż w ciągu 7 dni.
 12. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 14. Data opublikowania regulaminu 25.09.2018 r.