Regulamin

Regulamin MANAGER PROJECT

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego prusy29.pl wraz z jego subdomenami oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów jak również produktów. 

I. Definicje:

 1. MANAGER PROJECT – właściciel serwisu prysy29.pl. Pełna nazwa firmy MANAGER PROJECT Sp.zo.o. z siedzibą: Prusy 29, 05-660 Warka, NIP 797-205-78-18, REGON 364851204, KRS 0000626090
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży produktów. Adres internetowy serwisu to http://prusy29.pl
 3. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Autor – Właściciel Serwisu lub inna firma/osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Właścicielem Serwisu.
 5. Produkt – szkolenie lub warsztat lub webinar lub pliki komputerowe zawierające: tekst, nagranie audio, nagranie wideo lub inne pliki będące podstawowym lub dodatkowym składnikiem sprzedawanego produktu. A także pakiety składające się z dwóch lub większej ilości produktów. A także produkty fizyczne takie jak książki, skrypty ćwiczenia, materiały na CD/DVD i innych nośnikach. A także wszystkie inne produkty sprzedawane za pośrednictwem serwisu http://prusy29.pl
 6. Produkt bezpłatny – produkt, który jest udostępniany bezpłatnie za pomocą internetu przez Autora na rzecz Użytkownika.
 7. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

II. Postanowienia ogólne:

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. MANAGER PROJECT zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez MANAGER PROJECT należności uiszczanej dostępnymi w serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności elektronicznych obsługiwanych przez portal transakcyjny PayU: Inteligo, mBank, BZ WBK, BPH, ING, KredytBank, InvestBank, Lukas Bank, Pekao, BGŻ, Millenium, PKO BP, MultiBank, BOŚ, Citi Handlowy, Nordea, Deutsche Bank, Fortis, Euro Bank, Raiffeisen, SGB, Alior, Bank Pocztowy, GetIn, Volkswagen Bank, Polbank, FM Bank, MeritumBank, Bank HSBC, Karty, PayPal, Moneybookers.
  1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
  3. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera lub wysłanie go wiadomości e-mail lub (w przypadku produktów fizycznych takich jak DVD, CD, książki) drogą pocztową.
  4. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca produkt lub jeden z jego elementów lub informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików (gdy Klient kupuje produkt elektroniczny) lub zostaje wysłana paczka z zamówionymi produktami fizycznymi (takimi jak DVD, CD, książki, gadżety).
  5. Produkt zostanie wysłany lub udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty przez MANAGER PROJECT i z zastrzeżeniem terminów dostaw poszczególnych produktów przedstawionych w opisach tych produktów lub w innych miejscach tego regulaminu.
  6. później niż w ciągu 90 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez MANAGER PROJECT.
  7. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.
 4. W przypadku niedostępności danego produktu, MANAGER PROJECT zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy.
 5. Zakup biletu na szkolenie stacjonarne jest równoznaczny ze zgodą na podpisanie przed jego rozpoczęciem oświadczenia dotyczącego możliwości wykorzystania przez MANAGER PROJECT wizerunku Użytkownika / Uczestnika szkolenia w materiałach ze SZKOLENIA.
 6. MANAGER PROJECT zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia ze względów organizacyjnych.
 7. Użytkownik korzystając z bezpłatnych i płatnych produktów (w tym webinarów) wyraża zgodę na rejestrowanie ich treści i późniejszą sprzedaż. W takiej sytuacji całość praw autorskich należy do MANAGER PROJECT.

IV. Pakiet RESULTS online

1. RESULTS online stanowi pakiet, na który składają się następujące produkty:

 • Szkolenie online „Zasady przyznawania pomocy z Modernizacji gospodarstw rolnych” – webinar;
 • Lista załączników – plik tekstowy;
 • Kalkulator do przeliczenia punktów – plik excel;
 • Procedura krok po kroku – plik tekstowy;
 • Szkolenie online „Jak przygotować dokumenty do wypełnienia wniosku i biznes planu z modernizacji..” – webinar;
 • Warsztat online „Wspólne przygotowywanie wniosku i biznes planu z modernizacji. Sesja 1” – webinar;
 • Warsztat online „Wspólne przygotowywanie wniosku i biznes planu z modernizacji. Sesja 2” – webinar;
 • Szkolenie online „Sesja pytań i odpowiedzi” – webinar;
 • Trzy kompletne wzorcowe dokumentacje (wniosek, biznes plan i pozostałe załączniki) z programu Modernizacja gospodarstw rolnych – pliki tekstowe
 • Zapis VIDEO szkoleń i warsztatów online – dostęp (link) do wideo lub dostęp do wideo na platformie VOD.
 • Dostęp do zamkniętej grupy MasterMind RESULTS online – Akceptacja zaproszenia do zamkniętej grupy na facebooku (szczegóły http://facebook.com)

2. MANAGER PROJECT zobowiązuje się zrealizować wszystkie produkty składające się na pakiet RESULTS online w terminie 7 dni przed ostatnim dniem naboru wniosków z programu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020;

3. Produkty zgromadzone w pakiecie RESULTS online, są produktami o charakterze edukacyjnym. MANAGER PROJECT nie odpowiada w żadnym zakresie jeżeli użytkownik nie otrzyma pomocy z programu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020, nawet w sytuacji jeżeli nie otrzymanie pomocy jest wynikiem błędu edukacyjnego, który pojawił się w jednym z produktów pakietu RESULTS online.

V. Zasady korzystania z zakupionych produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu lub też uczestnicząc w zakupionym szkoleniu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, MANAGER PROJECT może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

VI. Reklamacje, zwroty.

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@prusy29.pl
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w serwisie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w serwisie produkt, za wyjątkiem e-booków, prasy, rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych oraz innych produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie serwisu lub produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym regulaminie, użytkownik może w terminie 10 dni wystąpić do MANAGER PROJECT z reklamacją.
 4. Każdemu użytkownikowi nabywającemu produkty za pomocą serwisu przysługuje prawo do zgłoszenia chęci reklamacji, można ją zgłaszać jedynie w trzech poniższych przypadkach:
 • Klient otrzymał towar zepsuty i zniszczony (warunek niezbędny: odbierając towar od kuriera lub z poczty należy zgłosić uszkodzenie paczki firmie odpowiedzialnej za przesyłkę)
 • Klient decyduje się zwrócić towar fabrycznie nowy, nierozpakowany i w pełni zafoliowany (należy wtedy wysłać e-mail na biuro@prusy29.pl w treści wpisując numer zamówienia, termin dokonania przelewu, nazwę zakupionego produktu oraz odesłać go na swój koszt do firmy MANAGER PROJECT maksymalnie 3 (trzeciego) dnia od dnia otrzymania przesyłki)
 • Klient rozpakował paczkę z towarem, który nie działa (należy wtedy natychmiast – poinformować o tym firmę MANAGER PROJECT i ustalić sposób postępowania w tej sytuacji).
 1. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić MANAGER PROJECT o zamiarze zwrotu Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej nazwę produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zamówienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składania zamówienia.
 2. MANAGER PROJECT blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem zwrotu lub reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych).
 3. Użytkownik reklamowany produkt fizyczny (DVD, CD, Książka) na prośbę MANAGER PROJECT musi odesłać na swój koszt.
 4. W ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci zwrotu, MANAGER PROJECT  informuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zwrotu.
 5. MANAGER PROJECT dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz otrzymania rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji przez MANAGER PROJECT, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego zwrot lub reklamacja dotyczy.
 7. MANAGER PROJECT dołoży starań aby  wszystkie reklamacje były rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.

Faktury

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić niezbędne dane.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

VII.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest MANAGER PROJECT.
 2. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

VIII.Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. MANAGER PROJECT zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. MANAGER PROJECT nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. MANAGER PROJECT nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu/Poczty dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. MANAGER PROJECT nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. MANAGER PROJECT zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MANAGER PROJECT.
 5. MANAGER PROJECT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie dostarczenia produktów w terminie.