Dotacje dla firm z LGD

Właśnie przygotowuję się do szkoleń z dotacji jakie oferują Lokalne Grupy Działania (LGD). Wykorzystując ten fakt oraz biorąc pod uwagę, że wiedza odnośnie możliwości uzyskania dotacji za pośrednictwem LGD jest niewielka postanowiłem zamieścić dwa wpisy dotyczące tego tematu. Obecny wpis skierowany jest do działających przedsiębiorców lub osób fizycznych zamierzających podjąć wykonywanie działalności gospodarczej, które chciały by z wykorzystaniem dotacji rozwinąć swój biznes. W dniu jutrzejszym zamieszczę wpis dotyczący dotacji na tzw. małe projekty (projekty nieinwestycyjne gdzie poziom zwrotu to 80% , a maksymalna wysokość pomocy wynosi 50 tys.).

Na wstępie należało by zacząć od wyjaśnienia czym są Lokalne Grupy Działania ?  LGD są stowarzyszeniami działającymi na obszarach najczęściej kilku gmin, finansowanymi w ramach programu LEADER. Ich głównym zadaniem jest rozwój społeczności lokalnych poprzez wspieranie inicjatyw oddolnych w małych społeczności, a wszystko po to żeby „żyło się lepiej” 🙂

Poza tym Lokalne Grupy Działania uczestniczą w wydawaniu środków unijnych poprzez rekomendowanie i wybór do dofinansowania wniosków o dotacje z ich terenu.

Oferta LGD dla przedsiebiorców

Oferta LGD dla przedsiębiorców skierowana jest na obszary wiejskie, głównie dla miejscowości do 5 tys. mieszkańców, na których to przedsiębiorca powinien posiadać adres zameldowania i siedzibę lub oddział firmy (dotyczy osób prawnych). Każdy przedsiębiorca za pośrednictwem LGD ma możliwość uzyskania dotacji z dwóch działań, które są dostępne również w otwartych naborach organizowanych przez ARiMR, tzn:

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w LGD

W ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw możemy uzyskać do 300 tys. zł dotacji przy refundacji kosztów kwalifikowanych na poziomie 50%. Z tym, że za każde uzyskane 100 tys. zł dotacji będziemy zobowiązani do stworzenia minimum jednego miejsca pracy:
 • 100 tys – 1-2 miejsca pracy;
 • 200 tys – 2-3 miejsca pracy;
 • 300 tys – powyżej 3 miejsc pracy
Należy pamiętać, że obowiązek związany z zatrudnieniem dotyczy przyrostu nowych miejsc pracy tzn. nie możemy kogoś zwolnić aby zatrudnić kogoś innego. W przypadku wnioskodawcy, który dopiero zamierzają podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej, jego osoba będzie policzona jako jedno miejsce pracy.
O dotację mogą ubiegać się następujące kategorie wnioskodawców:
 • Osoby fizyczne zamierzające podjąć wykonywanie działalności gospodarczej – pod warunkiem, że nie są ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS – potwierdza to odpowiednie zaświadczenie;
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – również nie mogą być ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS;
 • Osoby prawne oraz spółki prawa handlowego w organizacji;
 • Wspólnicy spółki cywilnej – w tej sytuacji wszyscy wspólnicy odrębnie muszą spełniać warunki przyznania pomocy;
Ponad to w każdym przypadku wnioskodawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o pomoc, oraz musi spełniać warunek mówiący o tym, że w okresie dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przyznano mu pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości”. Osoby podejmujące wykonywanie działalności gospodarczej będą musiały przedłożyć oświadczenie, że w okresie ostatnich 12 miesięcy nie były wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, a przedsiębiorcy działający, oświadczenie o spełnieniu statusu mikroprzedsiebiorcy (status jest spełniony jeżeli przedsiębiorca zatrudnia do 10 pracowników, a obrót lub suma bilansowa jego firmy nie przekracza 2 mln euro).

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w LGD

W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej możemy uzyskać do 100 tys. zł dotacji przy refundacji kosztów kwalifikowanych na poziomie 50%. O dofinansowanie mogą się ubiegać mieszkańcy obszarów wiejskich (miejscowości do 5 tys. mieszkańców) ubezpieczeni w pełnym zakresie w KRUS:

 • Rolnik;
 • Małżonek rolnika;
 • Domownik;
Wnioskodawca musi posiadać numer ewidencyjny gospodarstwa,  przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej powinien znajdować się w wykazie działalności wspieranych.

Zgodność projektu z lokalną strategią rozwoju

Każde przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane za pośrednictwem LGD powinno być zgodne z lokalną strategią rozwoju, która precyzuje na jakiego typu operacje można uzyskać wsparcie. Ponad to w przypadku gdy łączna kwota wnioskowanej pomocy przewyższa dostępny limit, lokalna grupa działania wybiera na podstawie kryterium punktowego, które projekty będą w pierwszej kolejności rozpatrywane (tworzone są dwie listy rankingowe, z których pierwsza obejmuje projekty przewidziane do dofinansowania, a drugą projekty oczekujące na zwolnienie się środków).

Przygotowując wniosek dokonujemy szczegółowego opisu zgodności realizowanego projektu ze strategią LGD oraz odnosimy się do kryteriów punktowych, które decydują czy wniosek zostanie przekazany do dalszego procedowania.

 Procedura ubiegania się o pomoc

Procedurę uzyskania dotacji dla naszej firmy mieści się w pięciu krokach:

 1. Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i złożenie go do LGD w czasie gdy zostanie ogłoszony nabór wniosków;
 2. Zarząd LGD określa czy nasz wniosek jest zgodny z lokalną strategią rozwoju oraz zostają mu nade punkty, które decydują o tym czy  zostanie przekazany do dalszego procedowania czy znajdzie się na liście rezerwowej;
 3. Weryfikacja wniosku w ARiMR – otrzymujemy pismo z prośbą o dokonanie poprawek/uzupełnień/wyjaśnień;
 4. Podpisanie w Oddziale Regionalnym ARiMR umowy o przyznanie  pomocy;
 5. Realizacja inwestycji i złożenie wniosku o płatność.
Więcej informacji na temat możliwości uzyskania dotacji można uzyskać na szkoleniach połączonych z warsztatami wypełniania wniosku, które będą się odbywać na początku października, szczegóły pod naszym tel. 48-670-28-10.
R.S.

 Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat 'Dotacje dla firm z LGD'

Komentarze