5 kroków do premii 60 tys dla małych gospodarstw

5 kroków do premii 60 tys dla małych gospodarstw

Tuż przed wyborami Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie, które umożliwia uruchomienie naboru wniosków z programu Restrukturyzacja małych gospodarstwach w ramach PROW 2014-2020. Pomoc skierowana jest do gospodarstw o małej produkcji, które do tej pory nie korzystały z funduszy unijnych. W tym wpisie dowiesz się jak przechodząc 5 kroków pozyskać te pieniądze.

KROK 1 – sprawdź czy możesz skorzystać z programu

Jeżeli chcemy skorzystać z jakiejkolwiek dotacji, zawsze pierwszym krokiem jest poznanie wymogów programu i sprawdzenie czy je spełniamy. W przypadku programu Restrukturyzacja małych gospodarstw podstawowy wymóg to obowiązek podlegania ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik lub małżonek rolnika, przez okres 24 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składamy wniosek o przyznanie pomocy. Druga przeszkoda to wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG) na poziomie poniżej 10 tys. euro. Na naszą WEG składają się wszystkie uprawy i zwierzęta produkowane w 2015 roku. Obliczenia WEG dokonujemy mnożąc naszą produkcją przez przyjęte stałe współczynniki. Poniższa tabela prezentuje wskaźniki WEG wybranych upraw dla województwa mazowieckiego.
WEG_przykłady
Możliwość uzyskania 60 tys. premii jest wykluczona jeżeli korzystaliśmy z wybranych programów PROW 2007-2013, takich jak:
 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Ułatwianie startu młody rolnikom;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Jednocześnie osoba ubiegająca się o pomoc w ramach programu nie może jednocześnie otrzymać wsparcia z niektórych programów PROW 2014-2020, takich jak:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych (wyłącznie przed złożeniem wniosku z Restrukturyzacji małych gospodarstw)
 • Premia dla młodych rolników;
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;

Wszystkie wymogi znajdziesz we wpisie 10 wymogów, które musisz spełnić aby uzyskać 60 tys z restrukturyzacji małych gospodarstw.

KROK 2 – plan restrukturyzacji gospodarstwa

Jeżeli spełniamy podstawowe wymogi programu, musimy się zastanowić czy w naszej sytuacji będziemy wstanie dokonać restrukturyzacji gospodarstwa. To straszne słowo jakim jest restrukturyzacja, w tej sytuacji oznacza zmiany w naszym gospodarstwie, które mają doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 20% i powyżej 10 tys. euro. Przykładowo jeżeli posiadamy gospodarstwo, na które składa się sad jabłoniowy o powierzchni 2 ha, to wyjściowo nasza wielkość ekonomiczna będzie wynosiła 6.740 euro (2ha x 3.370 euro). Jeżeli chcielibyśmy dokonać restrukturyzacji czyli wzrostu WEG musimy postąpić na jeden z trzech sposobów:
 1. Zwiększyć skalę produkcji. Czyli, powiększyć powierzchnię sadu jabłoniowego z 2 do 3 ha. W tej sytuacji wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa wyniesie 10.110 euro (3ha x 3.370 euro);
 2. Zmienić profil produkcji. Czyli, usunąć jeden hektar sadu jabłoniowego i w to miejsce zasadzić borówkę amerykańską. W tej sytuacji wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa będzie wynosiła 14.971 euro( 1ha jabłoni – 3.370 euro + 1 ha borówki amerykańskiej – 11.601 euro);
 3. Zwiększyć skalę produkcji i jednocześnie zmienić profil produkcji. Czyli, dodatkowo sadzimy 0,5 ha sadu jabłoniowego i 0,2 ha plantacji borówki. W tej sytuacji wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa wyniesie 10.745 euro (2,5 ha jabłoni x 3.370 euro + 0,2 ha borówki amerykańskiej x 11.601 euro).

Cały proces restrukturyzacji (zmiany) musimy pokazać w biznes planie. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie Gospodarstwo PRZED i PO.

wzrost weg

KROK 3 – ostateczna decyzja Czy w to wchodzę ?

Jeżeli spełniasz podstawowe kryteria przyznania pomocy i masz plan na wzrost wielkości ekonomicznej swojego gospodarstwa oznacza to, że zaliczyłeś pierwsze dwa kroki. Kolejny trzeci krok to podjęcie decyzji o korzystaniu z programu. Wiem, że w tym momencie większość z Was powie TAK i pójdzie w to bez zastanowienia. Jednak ja sugerowałbym się dobrze zastanowić i rozważyć wszystkie za i przeciw. Korzystanie z programu restrukturyzacja małych gospodarstw to nie tylko przyjemność otrzymania 60 tys. na rozwój ale również szereg zobowiązań.

Realizacja wzrostu wielkości ekonomicznej o 20% i powyżej 10 tys. euro

Zwykło się mówić, że papier wszystko przyjmie. Wprowadzenie założeń do biznes planu jest proste i trwa kilka minut. Ich realizacja w poszczególnych latach to znacznie większy wysiłek, który pochłonie również duże nakłady organizacyjne i finansowe. Jeżeli przykładowo składając wniosek posiadamy 2,5 ha sadu jabłoniowego co daje nam 8.425 euro, będziemy musieli dokonać zmian w gospodarstwie, które pozwolą zwiększyć naszą wielkość ekonomiczną gospodarstwa powyżej 10 tys. euro i minimum o 20% w stosunku do wartości wyjściowej. W tej sytuacji przykładowo możemy zasadzić dodatkowy hektar sadu jabłoniowego, który spowoduje wzrost naszej wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu 11.795 euro (3,5 ha x 3370 euro). Założenie kolejnego hektara sadu jabłoniowego to dodatkowy wydatek na który będą się składały nie tylko drzewka i konstrukcja podtrzymująca ale również koszty stosowania środków ochrony roślin, nawozów, paliwa rolniczego i pracy. W niektórych przypadkach koszty zmian będące wynikiem restrukturyzacji mogą przekroczyć wartość otrzymanej premii. Należy wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z programu.

Rachunkowość rolna

Kolejny wymóg wiąże się z obowiązkiem prowadzenia rachunkowości rolnej od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności. Niezależnie od tego czy sam zdecydujesz się na prowadzenie rachunkowości czy może zlecisz prowadzenie swoich papierów profesjonaliście będzie to dla Ciebie koszt czasu lub pieniędzy.

Zobowiązania i sankcje w programie Restrukturyzacja małych gospodarstw

 Atrakcyjna forma pomocy (premia 60 tys.) przyciąga. Jednak na drugim biegunie stoi wymóg restrukturyzacji gospodarstwa i realizacji założeń biznes planu, któremu towarzyszy cała lista sankcji:

 1. Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego dotyczy biznesplan do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty (48.000 zł) – 48.000 zł;
 2. Obowiązek prowadzenia gospodarstwa zgodnie ze strukturą produkcji założoną w biznes planie do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy – 48000 zł;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien zrealizować inwestycje przedstawione w biznesplanie(na kwotę min. 48.000 zł) – do 48 000 zł;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien podjąć działania dotyczące zrównoważenia środowiskowego. Na przykład w zakresie nawożenia – sankcja 9.600 zł, lub odpowiedni udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych 4.800 zł;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien osiągnąć zaplanowaną w biznes planie wartość planowanych zakupów środków produkcji – do 48.000 zł;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien wziąć udział w szkoleniach i skorzystać z usług doradczych przewidzianych w biznes planie –  600 zł za każde szkolenie/usługę;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien przystąpić do grupy producentów rolnych (w przypadku podjęcia takiego zobowiązania w biznes planie) i być jej członkiem do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności – 9.600 zł
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien rozpocząć prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (w przypadku podjęcia takiego zobowiązania w biznes planie) i kontynuować te działania do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności. –  4.800 zł
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien rozpocząć przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (w przypadku podjęcia takiego zobowiązania w biznes planie) i kontynuować te działania do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności – 9.600 zł
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien uczestniczyć w unijnym lub krajowym systemie jakości (w przypadku podjęcia takiego zobowiązania w biznes planie) i utrzymać ten system do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności –  9.600 zł
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do stanu wyjściowego, a następnie utrzymać ten wzrost do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy – 60.000 zł;
 1. Wnioskodawca do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (rachunkowość rolna) – 2.400 zł za każdy rok nie prowadzenia ewidencji;
 1. Umożliwić uprawnionym podmiotom kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów. – 60.000 zł;
 1. Udostępnić uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji programu –  300 zł;
 1. Przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy – 1.800 zł;
 1. Sankcja 100% przyznanej pomocy, jeżeli w oparciu o sumę punktów pomniejszoną o punkty za niezrealizowane działania pomoc by nie przysługiwała.
 1. Nie terminowe złożenie wniosku o wypłatę II raty pomocy lub informacji do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR składanej 90 dni przed końcem 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności- 1.200 zł;

KROK 4 – Optymalizacja punktowa

 Samo spełnienie 10 fundamentalnych wymogów programu wcale nie stanowi gwarancji otrzymania pomocy. Jak powszechnie wiadomo zainteresowanie programem jest olbrzymie, a środki ograniczone. Budżet programu to 3,7 mld, co wystarczy dla około 61,5 tys rolników. Z pewnością o tym kto otrzyma premię zadecydują punkty, które określą kolejność przysługiwania pomocy. Aby skorzystać z pomocy w ramach programu należy zdobyć minimum 10 punktów, a im więcej ich zdobędziemy tym nasze szanse są większe. W ramach programu punkty możemy zdobyć miedzy innymi za:
 • wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu działalności rolniczej – od 2 do 5 pkt;
 • uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności – 2 pkt;
 • rolnictwo ekologiczne – 4 pkt;
 • minimum 1 ha roślin wysokobiałkowych – 2 pkt;
 • inwestycja budowlana – 2 pkt;
 • udział w szkoleniach – 0,5 pkt (nie więcej niż 2 pkt);
 • korzystanie z usług doradczych – 0,5 pkt (nie więcej niż 2 pkt);
 • udział w zorganizowanych formach współpracy – 0,5 pkt;
 • przygotowanie do sprzedaży – 1 pkt;
 • przetwórstwo – 3 pkt;
 • udział zbóż w strukturze zasiewów mniejszy niż 66% – 0,5 pkt;
 • realizacja planu nawozowego – 2 pkt;
 • postęp biologiczny – 1 pkt;
 • organizacja produkcji – 1 pkt;
 • nowoczesne technologie – 1 pkt;
 • innowacyjny produkt – 1 pkt;
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 20 tys. euro – 5 pkt;
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 16 tys. euro – 3 pkt;
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 12 tys. euro – 1 pkt;
 • wiek rolnika poniżej 40 roku życia – 3 pkt;
 • ochrona środowiska i klimatu – do 5 pkt.

KROK 5 – odpowiedni doradca

Wiem co myślisz – na koniec REKLAMA. Wcale nie. Nie chodzi mi o to, że swój wniosek z Restrukturyzacji Małych Gospodarstw musisz przygotowywać w MANAGER PROJECT. Możesz wybrać kogoś innego. Sęk w tym, żeby był to odpowiedni doradca, który nie zostawi Cię „z ręką w nocniku” po zrobieniu wniosku. Programy w ramach PROW 2014-2020 znacząco różnią się od tych realizowanych w latach 2007-2013. Obecnie bardzo mocny nacisk kładzie się na egzekwowanie zobowiązań. O ile w poprzednim PROWie 80% pracy doradca wykonywał na etapie przygotowania wniosku i poprawek, a pozostałe 20% na rozliczeniu i kontroli zobowiązań, to teraz jest odwrotnie. Zlecenie przygotowania samego samego wniosku nic Ci nie da. W trakcie 5-letniego okresu musisz pilnować szeregu zobowiązań, których nie wykonanie, lub nie wykonanie ich w określonym terminie jest zagrożone sankcjami finansowymi, o których pisałem powyżej. Dodatkowo w trakcie tego okresu musisz prowadzić rachunkowość rolną oraz  produkcję zgodnie z założeniami biznes planu. Jeżeli któregoś z zobowiązań nie będziesz wstanie wykonać, należy wystąpić do Kierownika Biura Powiatowego z wnioskiem o zmianę założeń biznes planu. Jednym słowem, potrzebujesz kompleksowej obsługi. Obsługi, która da Ci komfort nie martwienia się o to, czy będziesz musiał zwracać pomocy. Obsługi, która zaoszczędzi mnóstwo Twojego czasu, który będziesz mógł spożytkować na prowadzenie gospodarstwa rolnego.

perfect

 Naszą usługę realizujemy w ramach pakietu PERFECT, który obejmuje:

1. Analiza możliwości skorzystania z programu;
2. Doradztwo w zakresie optymalnego skorzystania z programu (maksymalna ilość punktów, wzrost WEG o 20%, inwestycje, zrównoważenie środowiskowo klimatyczne);
3. Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznes planem i pozostałymi załącznikami;
4. Poprawki / uzupełnienia / wyjaśnienia – wniosek o przyznanie pomocy;
5. Przygotowanie wniosku o płatność – I rata – 48.000 zł;
6. Poprawki / uzupełnienia / wyjaśnienia – wniosek o płatność I rata;
7. Przygotowanie wniosku o płatność – II rata – 12.000 zł;
8. Poprawki / uzupełnienia / wyjaśnienia – wniosek o płatność II rata;
9. Opracowanie informacji z realizacji biznes planu składanej do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR;
10. Coroczne wypełnienie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich;
11. SMS informacja – powiadomienie o konieczności złożenia wniosków, sprawozdań lub dostarczenia dokumentów;
12. Kontaktowanie się z pracownikiem ARiMR w sprawie wniosku;
13. Przygotowanie rolnika do kontroli;
14. Doradztwo w zakresie organizacji systemu jakości (koszty wdrożenia i certyfikacji pokrywa rolnik) – dodatkowe punkty;
15. Zapewnienie i organizacji bezpłatnych usług doradczych – dodatkowe punkty;
16. Zapewnienie i organizacja bezpłatnych szkoleń – dodatkowe punkty
17. Bezpłatny udział w corocznych szkoleniach w zakresie rozwoju gospodarstwa organizowanych przez MANAGER PROJECT;
18. Szkolenie z rachunkowości rolnej;
19. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów;
20. Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą i dokumentów księgowych;

cennik_prev (1)Szczegóły usługi PERFECT znajdziesz w CENNIKU.

Restrukturyzacja małych gospodarstw będzie jednym z trzech programów, w ramach którego nie będziemy wstanie obsłużyć wszystkich dlatego zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się do biura.Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat '5 kroków do premii 60 tys dla małych gospodarstw'

Komentarze