5 kroków do premii 60 tys dla małych gospodarstw

Tuż przed wyborami Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie, które umożliwia uruchomienie naboru wniosków z programu Restrukturyzacja małych gospodarstwach w ramach PROW 2014-2020. Pomoc skierowana jest do gospodarstw o małej produkcji, które do tej pory nie korzystały z funduszy unijnych. W tym wpisie dowiesz się jak przechodząc 5 kroków pozyskać te pieniądze.

KROK 1 – sprawdź czy możesz skorzystać z programu

Jeżeli chcemy skorzystać z jakiejkolwiek dotacji, zawsze pierwszym krokiem jest poznanie wymogów programu i sprawdzenie czy je spełniamy. W przypadku programu Restrukturyzacja małych gospodarstw podstawowy wymóg to obowiązek podlegania ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik lub małżonek rolnika, przez okres 24 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składamy wniosek o przyznanie pomocy. Druga przeszkoda to wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG) na poziomie poniżej 10 tys. euro. Na naszą WEG składają się wszystkie uprawy i zwierzęta produkowane w 2015 roku. Obliczenia WEG dokonujemy mnożąc naszą produkcją przez przyjęte stałe współczynniki. Poniższa tabela prezentuje wskaźniki WEG wybranych upraw dla województwa mazowieckiego.
WEG_przykłady
Możliwość uzyskania 60 tys. premii jest wykluczona jeżeli korzystaliśmy z wybranych programów PROW 2007-2013, takich jak:
 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Ułatwianie startu młody rolnikom;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Jednocześnie osoba ubiegająca się o pomoc w ramach programu nie może jednocześnie otrzymać wsparcia z niektórych programów PROW 2014-2020, takich jak:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych (wyłącznie przed złożeniem wniosku z Restrukturyzacji małych gospodarstw)
 • Premia dla młodych rolników;
 • Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;

Wszystkie wymogi znajdziesz we wpisie 10 wymogów, które musisz spełnić aby uzyskać 60 tys z restrukturyzacji małych gospodarstw.

KROK 2 – plan restrukturyzacji gospodarstwa

Jeżeli spełniamy podstawowe wymogi programu, musimy się zastanowić czy w naszej sytuacji będziemy wstanie dokonać restrukturyzacji gospodarstwa. To straszne słowo jakim jest restrukturyzacja, w tej sytuacji oznacza zmiany w naszym gospodarstwie, które mają doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 20% i powyżej 10 tys. euro. Przykładowo jeżeli posiadamy gospodarstwo, na które składa się sad jabłoniowy o powierzchni 2 ha, to wyjściowo nasza wielkość ekonomiczna będzie wynosiła 6.740 euro (2ha x 3.370 euro). Jeżeli chcielibyśmy dokonać restrukturyzacji czyli wzrostu WEG musimy postąpić na jeden z trzech sposobów:
 1. Zwiększyć skalę produkcji. Czyli, powiększyć powierzchnię sadu jabłoniowego z 2 do 3 ha. W tej sytuacji wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa wyniesie 10.110 euro (3ha x 3.370 euro);
 2. Zmienić profil produkcji. Czyli, usunąć jeden hektar sadu jabłoniowego i w to miejsce zasadzić borówkę amerykańską. W tej sytuacji wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa będzie wynosiła 14.971 euro( 1ha jabłoni – 3.370 euro + 1 ha borówki amerykańskiej – 11.601 euro);
 3. Zwiększyć skalę produkcji i jednocześnie zmienić profil produkcji. Czyli, dodatkowo sadzimy 0,5 ha sadu jabłoniowego i 0,2 ha plantacji borówki. W tej sytuacji wielkość ekonomiczna naszego gospodarstwa wyniesie 10.745 euro (2,5 ha jabłoni x 3.370 euro + 0,2 ha borówki amerykańskiej x 11.601 euro).

Cały proces restrukturyzacji (zmiany) musimy pokazać w biznes planie. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie Gospodarstwo PRZED i PO.

wzrost weg

KROK 3 – ostateczna decyzja Czy w to wchodzę ?

Jeżeli spełniasz podstawowe kryteria przyznania pomocy i masz plan na wzrost wielkości ekonomicznej swojego gospodarstwa oznacza to, że zaliczyłeś pierwsze dwa kroki. Kolejny trzeci krok to podjęcie decyzji o korzystaniu z programu. Wiem, że w tym momencie większość z Was powie TAK i pójdzie w to bez zastanowienia. Jednak ja sugerowałbym się dobrze zastanowić i rozważyć wszystkie za i przeciw. Korzystanie z programu restrukturyzacja małych gospodarstw to nie tylko przyjemność otrzymania 60 tys. na rozwój ale również szereg zobowiązań.

Realizacja wzrostu wielkości ekonomicznej o 20% i powyżej 10 tys. euro

Zwykło się mówić, że papier wszystko przyjmie. Wprowadzenie założeń do biznes planu jest proste i trwa kilka minut. Ich realizacja w poszczególnych latach to znacznie większy wysiłek, który pochłonie również duże nakłady organizacyjne i finansowe. Jeżeli przykładowo składając wniosek posiadamy 2,5 ha sadu jabłoniowego co daje nam 8.425 euro, będziemy musieli dokonać zmian w gospodarstwie, które pozwolą zwiększyć naszą wielkość ekonomiczną gospodarstwa powyżej 10 tys. euro i minimum o 20% w stosunku do wartości wyjściowej. W tej sytuacji przykładowo możemy zasadzić dodatkowy hektar sadu jabłoniowego, który spowoduje wzrost naszej wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu 11.795 euro (3,5 ha x 3370 euro). Założenie kolejnego hektara sadu jabłoniowego to dodatkowy wydatek na który będą się składały nie tylko drzewka i konstrukcja podtrzymująca ale również koszty stosowania środków ochrony roślin, nawozów, paliwa rolniczego i pracy. W niektórych przypadkach koszty zmian będące wynikiem restrukturyzacji mogą przekroczyć wartość otrzymanej premii. Należy wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z programu.

Rachunkowość rolna

Kolejny wymóg wiąże się z obowiązkiem prowadzenia rachunkowości rolnej od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności. Niezależnie od tego czy sam zdecydujesz się na prowadzenie rachunkowości czy może zlecisz prowadzenie swoich papierów profesjonaliście będzie to dla Ciebie koszt czasu lub pieniędzy.

Zobowiązania i sankcje w programie Restrukturyzacja małych gospodarstw

 Atrakcyjna forma pomocy (premia 60 tys.) przyciąga. Jednak na drugim biegunie stoi wymóg restrukturyzacji gospodarstwa i realizacji założeń biznes planu, któremu towarzyszy cała lista sankcji:

 1. Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego dotyczy biznesplan do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty (48.000 zł) – 48.000 zł;
 2. Obowiązek prowadzenia gospodarstwa zgodnie ze strukturą produkcji założoną w biznes planie do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy – 48000 zł;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien zrealizować inwestycje przedstawione w biznesplanie(na kwotę min. 48.000 zł) – do 48 000 zł;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien podjąć działania dotyczące zrównoważenia środowiskowego. Na przykład w zakresie nawożenia – sankcja 9.600 zł, lub odpowiedni udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych 4.800 zł;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien osiągnąć zaplanowaną w biznes planie wartość planowanych zakupów środków produkcji – do 48.000 zł;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien wziąć udział w szkoleniach i skorzystać z usług doradczych przewidzianych w biznes planie –  600 zł za każde szkolenie/usługę;
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien przystąpić do grupy producentów rolnych (w przypadku podjęcia takiego zobowiązania w biznes planie) i być jej członkiem do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności – 9.600 zł
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien rozpocząć prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (w przypadku podjęcia takiego zobowiązania w biznes planie) i kontynuować te działania do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności. –  4.800 zł
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien rozpocząć przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie (w przypadku podjęcia takiego zobowiązania w biznes planie) i kontynuować te działania do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności – 9.600 zł
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien uczestniczyć w unijnym lub krajowym systemie jakości (w przypadku podjęcia takiego zobowiązania w biznes planie) i utrzymać ten system do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności –  9.600 zł
 1. Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do stanu wyjściowego, a następnie utrzymać ten wzrost do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy – 60.000 zł;
 1. Wnioskodawca do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów (rachunkowość rolna) – 2.400 zł za każdy rok nie prowadzenia ewidencji;
 1. Umożliwić uprawnionym podmiotom kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów. – 60.000 zł;
 1. Udostępnić uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji programu –  300 zł;
 1. Przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy – 1.800 zł;
 1. Sankcja 100% przyznanej pomocy, jeżeli w oparciu o sumę punktów pomniejszoną o punkty za niezrealizowane działania pomoc by nie przysługiwała.
 1. Nie terminowe złożenie wniosku o wypłatę II raty pomocy lub informacji do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR składanej 90 dni przed końcem 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności- 1.200 zł;

KROK 4 – Optymalizacja punktowa

 Samo spełnienie 10 fundamentalnych wymogów programu wcale nie stanowi gwarancji otrzymania pomocy. Jak powszechnie wiadomo zainteresowanie programem jest olbrzymie, a środki ograniczone. Budżet programu to 3,7 mld, co wystarczy dla około 61,5 tys rolników. Z pewnością o tym kto otrzyma premię zadecydują punkty, które określą kolejność przysługiwania pomocy. Aby skorzystać z pomocy w ramach programu należy zdobyć minimum 10 punktów, a im więcej ich zdobędziemy tym nasze szanse są większe. W ramach programu punkty możemy zdobyć miedzy innymi za:
 • wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu działalności rolniczej – od 2 do 5 pkt;
 • uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności – 2 pkt;
 • rolnictwo ekologiczne – 4 pkt;
 • minimum 1 ha roślin wysokobiałkowych – 2 pkt;
 • inwestycja budowlana – 2 pkt;
 • udział w szkoleniach – 0,5 pkt (nie więcej niż 2 pkt);
 • korzystanie z usług doradczych – 0,5 pkt (nie więcej niż 2 pkt);
 • udział w zorganizowanych formach współpracy – 0,5 pkt;
 • przygotowanie do sprzedaży – 1 pkt;
 • przetwórstwo – 3 pkt;
 • udział zbóż w strukturze zasiewów mniejszy niż 66% – 0,5 pkt;
 • realizacja planu nawozowego – 2 pkt;
 • postęp biologiczny – 1 pkt;
 • organizacja produkcji – 1 pkt;
 • nowoczesne technologie – 1 pkt;
 • innowacyjny produkt – 1 pkt;
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 20 tys. euro – 5 pkt;
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 16 tys. euro – 3 pkt;
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 12 tys. euro – 1 pkt;
 • wiek rolnika poniżej 40 roku życia – 3 pkt;
 • ochrona środowiska i klimatu – do 5 pkt.

KROK 5 – odpowiedni doradca

Wiem co myślisz – na koniec REKLAMA. Wcale nie. Nie chodzi mi o to, że swój wniosek z Restrukturyzacji Małych Gospodarstw musisz przygotowywać w MANAGER PROJECT. Możesz wybrać kogoś innego. Sęk w tym, żeby był to odpowiedni doradca, który nie zostawi Cię „z ręką w nocniku” po zrobieniu wniosku. Programy w ramach PROW 2014-2020 znacząco różnią się od tych realizowanych w latach 2007-2013. Obecnie bardzo mocny nacisk kładzie się na egzekwowanie zobowiązań. O ile w poprzednim PROWie 80% pracy doradca wykonywał na etapie przygotowania wniosku i poprawek, a pozostałe 20% na rozliczeniu i kontroli zobowiązań, to teraz jest odwrotnie. Zlecenie przygotowania samego samego wniosku nic Ci nie da. W trakcie 5-letniego okresu musisz pilnować szeregu zobowiązań, których nie wykonanie, lub nie wykonanie ich w określonym terminie jest zagrożone sankcjami finansowymi, o których pisałem powyżej. Dodatkowo w trakcie tego okresu musisz prowadzić rachunkowość rolną oraz  produkcję zgodnie z założeniami biznes planu. Jeżeli któregoś z zobowiązań nie będziesz wstanie wykonać, należy wystąpić do Kierownika Biura Powiatowego z wnioskiem o zmianę założeń biznes planu. Jednym słowem, potrzebujesz kompleksowej obsługi. Obsługi, która da Ci komfort nie martwienia się o to, czy będziesz musiał zwracać pomocy. Obsługi, która zaoszczędzi mnóstwo Twojego czasu, który będziesz mógł spożytkować na prowadzenie gospodarstwa rolnego.

perfect

 Naszą usługę realizujemy w ramach pakietu PERFECT, który obejmuje:

1. Analiza możliwości skorzystania z programu;
2. Doradztwo w zakresie optymalnego skorzystania z programu (maksymalna ilość punktów, wzrost WEG o 20%, inwestycje, zrównoważenie środowiskowo klimatyczne);
3. Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznes planem i pozostałymi załącznikami;
4. Poprawki / uzupełnienia / wyjaśnienia – wniosek o przyznanie pomocy;
5. Przygotowanie wniosku o płatność – I rata – 48.000 zł;
6. Poprawki / uzupełnienia / wyjaśnienia – wniosek o płatność I rata;
7. Przygotowanie wniosku o płatność – II rata – 12.000 zł;
8. Poprawki / uzupełnienia / wyjaśnienia – wniosek o płatność II rata;
9. Opracowanie informacji z realizacji biznes planu składanej do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR;
10. Coroczne wypełnienie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich;
11. SMS informacja – powiadomienie o konieczności złożenia wniosków, sprawozdań lub dostarczenia dokumentów;
12. Kontaktowanie się z pracownikiem ARiMR w sprawie wniosku;
13. Przygotowanie rolnika do kontroli;
14. Doradztwo w zakresie organizacji systemu jakości (koszty wdrożenia i certyfikacji pokrywa rolnik) – dodatkowe punkty;
15. Zapewnienie i organizacji bezpłatnych usług doradczych – dodatkowe punkty;
16. Zapewnienie i organizacja bezpłatnych szkoleń – dodatkowe punkty
17. Bezpłatny udział w corocznych szkoleniach w zakresie rozwoju gospodarstwa organizowanych przez MANAGER PROJECT;
18. Szkolenie z rachunkowości rolnej;
19. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów;
20. Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą i dokumentów księgowych;

cennik_prev (1)Szczegóły usługi PERFECT znajdziesz w CENNIKU.

Restrukturyzacja małych gospodarstw będzie jednym z trzech programów, w ramach którego nie będziemy wstanie obsłużyć wszystkich dlatego zachęcamy do jak najszybszego zgłaszania się do biura.Autor:

Robert Sekuła

Od ponad 10 lat z PASJĄ prowadzi firmę doradczo-szkoleniową MANAGER PROJECT, która pozyskuje dotacje i pomaga w rozwoju gospodarstw i firm. Uwielbia zdobywać i dzielić się wiedzą z innymi :). Z zamiłowania winoogrodnik i podróżnik.

Podziel się!

Jeżeli podoba Ci się ten produkt, podziel się tą informacją ze znajomymi na facebooku google+ lub twitterze :)


Chcesz być na bieżąco?

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas więcej informacji na temat '5 kroków do premii 60 tys dla małych gospodarstw'

Komentarze

 • rolnikon

  Może mi pan powiedzieć jak mam 35 tuczników i 3 h ziemniaków i 3 h pszenicy i 1 h pszenżyta według kalkulatora SO nie mieszczę się na RMG.

 • Robert Sekuła

  Witaj
  Podaję dla mazowieckiego bo nie wiem skąd jesteś:
  – 35 tuczników o wadze 50 kg i więcej – 13.721 euro
  – 3 ha ziemniaków jadalnych – 10.462 euro
  – 3 ha pszenicy ozimej – 2.255 euro
  – 1 ha pszenżyta – 574 euro
  Razem: 27.012 euro…
  Czyli program dla Ciebie to Modernizacja gospodarstw rolnych.

  • adam

   Witam posiada 2ha w tym 1 obsadziłem borówką i planuję w przyszłym roku drugi . Pracuje nie płacę krusu czy mogę starać się dotację w ramach modernizacja dla małych gospodarstw?

 • adam

  Witam posiadam 2 ha na 1 ha mam borówkę a drugi będę sadził w przyszłym roku a nie jestem w krusie bo pracuje. Czy mogę ubiegać się o dotacje dla małych gospodarstw?

 • Robert Sekuła
 • Bart

  Witam . Na jakiej podstawie będzie obliczana wilość gospodarstwa na dzień dzisiejszy posiadam 2 ha pszenicy 1 ha ziemniakow 24 tuczniki oraz 7 loch , jak uwzględnić stan srednioroczny. Słyszałem ze obliczać sobie będą z roku w którym będą składane wnioski dajmy na to ze w tym roku i mamy pogląd tylko na 3 miesiące

 • Karolina Kramek

  Witam. Czy można podjąć pracę, chodzi o umowę o pracę na czas określony, gdy nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”? Napisane jest, że w chwili składania wniosku trzeba podlegać KRUS przez 24 miesiące, a potem można podjąć pracę?

  • Robert Sekuła

   Hej, obowiązek dotyczy 24 miesięcy przed złożeniem wniosku — później możesz robić co chcesz..

 • Sławek

  Witam, dostałem poprawkę do wniosku,chodzi o załączenie ofert.Czy może to być wydruk strony z allegro z ofertą maszyny rolniczej?

 • Małgorzata Przybyszewska

  Witam.Mam straszny kłopot.W sierpniu przyjechała do mnie kontroli odnosnie wniosku o 60tys dla małych gosp.Po kilku dniach jeden z panów kontrolerów dostarczył mi raport ale okazało się że jest błąd w uprawie ziemniaków o ponad ha było wpisane za duzo.Pan powiedział że skontaktuje się z kolegą i przyjadą poprawić,ale mimo to dał mi ten raport do podpisania.Dzwonilam kilka razy żeby mi to poprawili ale pan odkładał od piątku do poniedziałku i tak wkoło.Dzwonilam na drugi dzień rano czy coś w tej sprawie wiadomo nic nawet nie wspominał żebym napisała odwołanie od raportu.Chcialm wysłać korektę wniosku też prosiłam o poprawuenie,ale pan kazał prowadzić korektę ta błędna bo jak powiedział ,, nie ma to znaczenia,,ale niestety dla mnie miało znaczenia bo przekroczyli mi to wielkość ekonomiczna.Na dzień dzisiejszy przeprasza on mnie kilka razy ale co z tego jak ja straciłam szansę na pomoc,mam żal bo panowie nie przyłożyli się do zleconej in pracy.Nigdy bym nie pomyślała że tak mało kompetentne osoby mogą pracować w tak odpowiedzialnej pracy.Wszystkie moje plany prysły przez tak nie odpowiedzialnych ludzi.Jak można być tak nie odpowiedzialnym,.Życzy mi szczescia-kpina,umywa ręce,wziol pieniądze za źle zrobiona robotę moim kosztem.Czy można to jeszcze jakoś odkręcić?Z uwagi na fakt że to wina i błąd kontroli a nie mój!!!!!

  • Robert Sekuła

   Hej,
   Pytanie jeszcze co dokładnie podpisałaś. W protokole są rubryki gdzie podpisem zatwierdzamy, że kontrola była, są też inne rubryki gdzie zatwierdzamy wynik kontroli. – zakładam, że podpisałaś wszystko.
   Od wyniku kontroli przysługuje Ci odwołanie, które należy wnieść w terminie 7 dni od dnia kontroli – zakładam, że tego nie zrobiłaś.
   W Twojej sytuacji skontaktował bym się z osobą sprawdzającą wniosek i przedstawił cały problem. Następnie przygotowałbym pismo, w którym opisałbym całą sytuację i poprosił o ponowne przeprowadzenie kontroli na miejscu – w tej sytuacji będzie to kontrola na Twój wniosek. Następnie dokonałbym korekty dokumentów według aktualnych wyników.
   Nie wiem czy to coś pomoże, możesz spróbować. Zostaje Ci jeszcze opcja złożenia wniosku w I kwartale 2018 r.
   Swoją drogą zupełnie nie rozumiem dlaczego pracownik ARiMR zmusił Cię do podpisania dokumentów, które poświadczają nieprawdę..
   Pozdrawiam